Werkwijze:

Bestemmingsplan

Voorafgaand aan het ontwerptraject vindt een verkenning plaats van de maximale mogelijkheden binnen het geldende bestemmingsplan. Daarbij wordt tevens onderzocht welke vrijstellingen verleend kunnen worden door de gemeente. Architectenburo Galesloot verkent alle mogelijkheden om zoveel mogelijk bouwvolume te creŽren voor de opdrachtgever.

In sommige gevallen is een vrijstellingsprocedure op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) of een partiŽle herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Concept

Zowel bij nieuwbouw als bij uitbreidingen wordt gestreefd naar een helder concept als uitgangspunt voor het ontwerp. Hiervoor verricht Architectenburo Galesloot schetsmatig studies, gebaseerd op de resultaten van de verkenning van het bestemmingsplan. Bij de bepaling van het concept spelen de wensen van de opdrachtgever, de locatie en stedenbouwkundige context een belangrijke rol.

Voorlopig Ontwerp

Bij de uitwerking tot een voorlopig ontwerp spelen de functie en het gewenste gebruik (programma van eisen) een belangrijke rol. Daarbij worden veel verschillende alternatieven bestudeerd en tegen elkaar afgewogen om tot de optimale oplossing te komen.

Gelijktijdig worden architectonische ontwerpbeslissingen uitgewerkt, passend bij het gekozen concept. Daglicht, uitzicht en relaties tussen ruimten zijn belangrijke aspecten bij de architectonische uitwerking.
Het ontwerp beperkt zich niet tot de vormgeving van het exterieur. Ook aan de vormgeving, geleding en materialisering van het interieur wordt veel aandacht besteed.
Het voorlopig ontwerp wordt veelal driedimensionaal uitgewerkt. Driedimensionale (realtime) computeranimaties geven de opdrachtgever een goede voorstelling van het ontwerp.
Met het resultaat van de fase voorlopig ontwerp kunnen betrouwbare kostenramingen worden opgesteld. De bouwkosten kunnen hiermee in een vroeg stadium getoetst worden aan het budget.

Definitief Ontwerp

Architectenburo Galesloot staat voor een gedegen bouwkundige uitwerking tot definitief ontwerp, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

Het heldere concept leidt tot een helder bouwkundig en constructief ontwerp. Bouwkundige details worden nauwkeurig uitgewerkt, denkend vanuit het concept.
In deze fase worden constructie en installaties nader geÔntegreerd in het ontwerp en  vindt een toetsing plaats aan het bouwbesluit.
Resultaat is een bouwtechnisch goed doordacht bouwplan dat een goede basis vormt voor een (stabu)bestek en begroting.
Met de verkregen stukken kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Bouwvoorbereiding

Het doordachte digitale definitieve ontwerp maakt een snelle vertaalslag mogelijk naar de werktekeningen op grotere schaal.

Deze tekeningen vormen tevens de onderlegger voor de installatietekeningen. De tekeningen worden digitaal ter beschikking gesteld aan de installateurs.
In nauw overleg met de constructeur worden de werktekeningen van de beton- en staalconstructies gemaakt.
Naast een (stabu)bestek verzorgt Architectenburo Galesloot in geval van aanbesteding tevens gedetailleerde begrotingen.

Prijs- en contractvorming

Indien gewenst adviseert Architectenburo Galesloot u, geheel onafhankelijk, bij de wijze van aanbesteden of bij het aanvragen van offertes bij aannemers.

Bouwbegeleiding

Ook voor de bouwbegeleiding kunt u bij Architectenburo Galesloot terecht. Gedurende het bouwproces worden bouwvergaderingen belegd. Gemaakte afspraken met de aannemer worden in bouwverslagen vastgelegd.

Daarnaast worden door de aannemer voorgestelde alternatieven in de uitvoering beoordeeld. Ook worden de termijnrekeningen en eventuele meer- en minderwerk-notaís gecontroleerd en overzichtelijk bijgehouden.
In deze fase vindt er tevens controle plaats van de door derden aangeleverde tekeningen.

Offerte:

Voorafgaand aan de werkzaamheden verstrekt Architectenburo Galesloot desgewenst een gespecificeerde offerte. Ook gefaseerde opdrachtverstrekking is mogelijk.

Contact:

Architectenburo Galesloot is graag bereid nader met u van gedachten te wisselen over uw bouwplannen. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen voor een oriŽnterend gesprek.